Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR VE TANIMLAR

1. 1  Şirket

Ticaret Unvanı                                             : NWORK INTERNATIONAL GIDA SAĞLIK VE GÜZELLİK TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ 

Ticari Merkezi                                             : Akçaburgaz Mah. Hadımköy Yolu Cad.                                                                          84/13 Esenyurt/İSTANBUL

( Bundan böyle sözleşmede Nwork International olarak anılacaktır.)

1.2 Üye

İsmi- Soyismi / Ticaret Ünvanı        :

T.C Kimlik No / Ticaret Sicil Numarası    :

Adres / Ticari Merkezi                                :

( Bundan böyle sözleşmede "Üye" olarak anılacaktır.)

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI:

2.1. İşbu sözleşmenin konusu, sunulan ürünlerin, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti ile ürün satışı yapılmasına ve Üyeler tarafından ürünlerin Nwork International'dan satın alınarak gerçek veya tüzel kişilere satılmasına dair usul ve esasların belirlenmesidir. Bu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ile üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Nwork International tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlarıdır. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Nwork International  tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. ÜYELİK VE HİZMET ŞARTLARI

3.1. Bu Sözleşme Üyeye acentelik, komisyonculuk, simsarlık, vekillik, ortaklık ve Ürün’ü üretmek veya ürettirmek hakkı vermez. Bu sözleşme, Üyeye ürünün veya Nwork International'ın pazarladığı diğer ürünlerin satışa arz edilmesi hususunda, bölgede ve sair herhangi bir bölgede, ilde, ilçede veya mahalde tekel hakkı veya münhasır hakkı vermez, satış/gelir garantisi sağlamaz. Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, hizmetlerden faydalanırken ve hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

3.2. Bu Sözleşme’deki hiçbir hüküm, taraflardan birini, diğerinin acentesi, hukuki temsilcisi, ortağı veya müşterek iş ortağı durumuna getirdiği veya zımni olarak diğer taraflı temsil etmek, diğer tarafın nam veya hesabına ya da diğer tarafı bağlayacak nitelikte taahhütler üstlenmek veya borç altına girmek yetkisi verdiği şeklinde yorumlanamaz.

3.3. Gerek üye ve gerekse oluşturacağı gruplarda yer alacak olan gerçek ve tüzel kişiler, hiçbir surette Nwork International'ın çalışanı, temsilcisi, bayii, acentesi veya şubesi değildir. Üye, tüzel kişi ise, vergi ve tüm diğer yasal yükümlülükler bakımından kendi sorumluluğunu uhdesinde taşımakta ancak Üye gerçek kişi ise sayılan yükümlülükler Nwork International’a aittir. Üye çalışma grubu oluşturduğu takdirde, bağımsızlığının doğal sonucu olarak bu grupta yer alan gerçek veya tüzel kişilerle kendi iç ilişkisini tesis edecektir.

3.4. Üye, bu Sözleşme’yi tamamen veya kısmen üçüncü kişilere devredemez, ancak Nwork International'ın onayı ile Direktör ve üstü düzeydeki üyelerin üyeliğini devri birinci derece akrabaya aynı şartlarla mümkündür.

3.5. Üyelik kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, yararlanılmak istenilen hizmetin ücretini ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Nwork International tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

3.6. Üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve Nwork International tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi Nwork International tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular  kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “Üyeliğin”  doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

3.7. Şirket her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Üyenin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden Üyenin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, Üyenin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun Nwork International bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun Nwork International tarafından tespit edilmesi veya Nwork International'ın ticari kararları veya Nwork International tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda Nwork International'ın kendi iradesi ile verilecektir. Başkaca bir NETWORK ağında üye olduğunun tespiti hali de fesih nedenidir.

 

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üye, bu sözleşmede yazılı şartlar ve Nwork International 'ın zaman zaman yazılı olarak bildireceği mevzuata uygun uygulama esasları ve talimatları çerçevesinde, Nwork International'dan ürün satın alıp, müşterilerine satmayı kabul ve taahhüt etmiştir. Nwork International  da bu sözleşmede yazılı şartlarda ürünleri Üyeye satmayı ve ürünün Üye tarafından müşterilerine satılmasını kabul etmiştir.

4.2. Üye, Nwork International'dan satın alacağı ürün adedini ve türünü, ürün niteliklerini dikkate alarak Nwork International'a sipariş etmek, Nwork International da Üyenin siparişlerini değerlendirerek, sipariş sınırları içinde olmak kaydı ile uygun göreceği adet ve tutarda ürün sağlamak / satmak hakkını haizdir.

4.3. Üye, tarafından ürünün siparişi, Nwork International’ın web sitesindeki sistemden yapılır.

4.4. Kargo ücreti ilk sipariş haricinde Üyeye aittir. Ancak 200,00 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücreti Nwork International'a aittir.

4.5. Nwork International her bir ürünün Üyeye satış fiyatını tek taraflı olarak saptamak ve dilediği zaman değiştirmek, network marketing sisteminde değişiklikler ve düzenlemeler yapmak, projeler üretmek, dilediği zaman projeleri kaldırmak hakkını haizdir.

4.6. Üye sisteme giriş yaparken ödemeyi peşinen yapmayı kabul ve taahhüt eder. Bankamatiklerden yapılan ödemelerde Nwork İnternational adına yapılan ödeme dekontlarında isim soyisim ve veya tc kimlik numarası ile işlem tarihi yer almak zorundadır. Bu bilgiler girmeden gönderilen bankamatik dekontları ile işleme başlanılmayacak olup yasal sorumlulukta üyeye aittir. Üye, müşterilerine yaptığı ürün satışlarının her türlü tahsilat ve benzeri risklerini ve sattığı ürünlerin bedellerinin müşterilerinin tarafından ödenmemesi halinde, bunlara ilişkin her türlü dava ve kanuni takibi kendisi üstlenmeyi kabul etmiş olup, bunlara ilişkin her türlü zarar, ziyan ve masraflar Üyeye aittir ve bu veya benzeri sebeplerle Üye, Nwork International'a karşı ödemelerini geciktiremez veya ödeme yapmaktan imtina edemez.

4.7. Nwork International, aynı/benzer hal-koşullardaki üyeler için ürünün teslim usulünde, fiyatında ve ödeme koşullarında yapacağı her türlü değişiklikleri (siparişi öncesinde ve sonrasında) Üyeye kısmen veya tamamen yansıtabilir, genel olarak yukarıdaki maddelerde yazılı koşullarda yapacağı değişiklikleri, zaman zaman Üyeye bildireceği uygulama esasları ile bildirilir. Bu uygulama esasları rekabetin korunmasına dair mevzuata uygun olacaktır. Üye, Nwork International'ın uygulama esasları bildirimlerine aynen riayet etmeyi ve bunlardan her hangi birine riayet etmemesinden sözleşmeye açık aykırılık oluşturacağını şimdiden kabul etmiştir.

4.8. Üye, ürünü Nwork International'ın ticari itibarına zarar verebilecek tarzda satmamayı taahhüt etmiştir. Üye, ürünün vasıf, nitelik ve özellikleri konusunda kendi veya Nwork International adına, müşterilerine veya tüketicilerine ilave hiç bir garanti veremez.

4.9. Üye, Ürünleri tanıtmak ve satmak ve ayrıca ürünlerin itibarını korumak ve arttırmak için elinden gelen tüm ticari çabayı gösterecektir. Ürünün tanıtımı, reklamları ve satış geliştirme faaliyetleri Şirket tarafından belirlenecek şartlarda yapılır. Üye, Nwork International'ın yazılı izni olmadıkça ürün ile ilgili olarak, yazılı veya sözlü hiç bir tanıtım ve reklam faaliyetinde bulunamaz, kendi adına veya üçüncü kişiler adına reklam, ilan afiş yayınlayamaz, dağıtamaz, asamaz.

4.10. Üye, ürünleri Nwork International tarafından belirlenmiş ambalaj ve sunuş şeklinde uygun olarak satmakla yükümlüdür. Üye, Nwork International'ın yazılı iznini almaksızın ürün için Nwork International'ın unvanını, işletme adını, marka, logo ve sair tanıtım işaretlerini içeren poşet, kağıt, kartvizit ve sair ambalaj malzemesi bastıramaz ve kullanamaz. Nwork International'ın izni ile üretilecek ve kullanılacak bu tür malzemeler Nwork International'ın bildireceği esaslar çerçevesinde her türlü gideri Üyeye ait olmak üzere imal edilir ve/veya ettirilir. Bu hüküm, Üyenin işyerleri, depoları içinde ve/veya dışında yer alacak her türlü tanıtım levha ve panoları içinde aynen geçerlidir.

4.11.Üye, ürünlerle ilgili olarak  Nwork International'ın halihazırda ürünlerine doğrudan rakip olan başka ürün serilerinin temsilciliği veya tanıtımını yapmadığını beyan eder. Üye, bu Sözleşme devam ettiği sürece, Nwork International'ın yazılı izni olmaksızın Nwork International'ın değerlendirmesi doğrultusunda Anlaşma kapsamında yer alan Ürünlere doğrudan rakip olan başka ürünlerin temsilciliğini, tanıtımını veya başka yollarla satışını yapmayacaktır. Yapması halinde İş bu 3.7 maddesi gereği sorumluluğu vardır.

4.12. Üye, pazarlama ve sair konularda Nwork International tarafından ihtiyaç duyulabilecek her türlü bilgiyi temin etmeyi ve Nwork International ile işbirliği yapmayı kabul ve taahhüt eder.

4.13. Nwork International bu sözleşmenin uygulanmasını denetlemek hakkını haizdir.

4.14. Üye, Nwork International namı hesabına gerçek olmayan beyanlarda bulunmayacak ve herhangi bir yükümlülüğe girmeyecektir. Üye, Nwork International tarafından belirlenen satış ve pazarlama prensipleri dışında herhangi bir taahhütte bulunamaz. Aksine davranışla taahhütte bulunan üyenin neden olduğu zararlardan doğan sorumluluk Üyenin kendisine aittir.

4.15. Üye, Nwork International'ın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulüne göre bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait özel-gizli-ticari olarak nitelendirilebilecek bilgilerini resmi makamlara açıklama hususunda yetkili olduğunu, Üye bu gibi durumlarda Nwork International tarafından bilgilerin açıklanması sebebi ile tazminat talep etme hakkının bulunmadığını kabul eder.

4.16. Nwork International, işbu üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

4.17. Bir aileden bir kişinin iş bu sözleşmeyi onaylayarak üye olması durumunda üçüncü derecede dahil olmak üzere akrabasının başka bir üyenin altında üye olarak sisteme giriş yapıldığının tespiti halinde sonradan üye olan akraba ve onun oluşturacağı ekip sisteme ilk üyeliği kabul edilen üyenin ekibine dahil edilir. Söz konusu durumun bilinmemesi yahut sonradan siteme girişi yapılan üyenin iyiniyetli olması dahi bu durumu değiştirmez. Üye iş bu sözleşmeyle şimdiden bu durumu kabul ve taahhüt eder.

 

5. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

Nwork International'a ait erişilen veya hukuka uygun olarak Üyeler tarafından sağlanan bilgiler sınırlı olmamak kaydıyla veritabanı, arayüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar ile tüm elemanları Nwork International'a ait ve/veya Nwork International tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmış ürünlerin mahsulüdür. Tüm bunların Nwork International'ın telif haklarına tabi çalışmaları olup, Üye Nwork International içerisinde bulunan Nwork International hizmetlerini, bilgilerini ve Nwork International telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Nwork International hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. İşbu sözleşme kapsamında Nwork International tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde Nwork International'ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, ayrıca Nwork International hizmetleri, bilgileri, Nwork International telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm hakları saklıdır.

6. ÜYELİĞİN DEVRİ

Nwork International'ın onayı ile Üye, Direktör ve üstü düzey kariyerdeki üye sıfatına haiz ise üyeliğini annesine, babasına, kardeşine, eşine ve çocuğuna aynı şartlarla devredebilir.

7. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

7.1 Süre

Bu Sözleşme Yürürlük Tarihinde başlayacak olup, erken feshedilmediği sürece 1 yıllık bir süre boyunca ("Sabit Süre") yürürlükte kalacaktır. Sabit Sürenin sona ermesinden 1 ay önce her iki taraf da anlaşmanın süresini uzatma veya yeni bir anlaşma yapma ya da sona erme tarihi itibariyle Sözleşmeyi sona erdirme isteğini bildiren yazılı bir tebliği karşı tarafa iletecektir. Sabit Süre'nin sonunda  anlaşma süresi tarafların karşılık yazılı onayı ile uzatılmadığı takdirde Sözleşme başkaca bir tebligata gerek olmadan otomatik olarak sona erecektir. Taraflar, yenilenme sayısının bağımsız olarak bu Sözleşmenin süresiz veya daima yürürlükte kalan bir sözleşme olarak kabul edildiği konusunda mutabakata varmıştır.

Üyenin bu sözleşme hükümlerinden herhangi birine uymaması veya aykırı davranması ya da sözleşme ile yükümlendiği edim ve taahhütlerinden her hangi birisini yerine getirmemesi halinde, Nwork International bu sözleşmeyi herhangi bir ihbar süresi olmaksızın derhal tek taraflı olarak feshedebilir. Bu takdirde Nwork International, sözleşmeye uyulmamasından veya ihlal edilmesinden ve / veya bu nedenle feshinden ötürü doğmuş, doğacak her türlü maddi-manevi müspet-menfi zarar, ziyan ve kayıplarını Üyeye tazmin ettirmek hakkını haizdir.

Bu sözleşme aşağıda yazılı nedenlerden her hangi birinin gerçekleşmesi halinde kendiliğinden sona erer (münfesih olur):

(a) Üyenin borçlarını ödemede acze düşmesi.

(b) Üyenin vefat etmesi veya fiilleri işlerini devam ettiremeyecek hale gelmesi halinde işbu Sözleşme tamamen şahsidir  ötürü ve ölüm durumunda üye kaydı dondurulur; üye olabilme özelliklerini taşıyan 18 yaşını tamamlamış yasal varislerinin bulunması halinde mahkeme kararı ile belirlenen mirasçılara yasal yükümlülüklerin belirttiği şekilde organizasyon devredilerek tekrar aktif hale getirilir.

 

7.2 Fesih

a) Taraflardan herhangi birinin bu Sözleşmenin hükümlerinden herhangi birini icrada acze düşmesi halinde, bu gecikmeden dolayı mağdur olan taraf acze düşen tarafa söz konusu durumun 30 gün içerisinde düzeltilmemesi halinde Sözleşmenin bu süre sonunda kendiliğinden sona ereceğini bildirecektir.

b) Bu Sözleşme Üye tarafından veya Üye aleyhine iflas, malların idaresi veya ödeme aczi davaları veya Üyenin borçlarının ödenmesi ile ilgili başka bir dava tesis edilmesi, veya Üyenin alacaklılar lehine bir düzenlemede bulunması halinde  tebligata gerek kalmaksızın fesholur.

c)Üye iki türlü üyelikten istifa hakkını kullanabilir. Üyeliğinin başladığı günden itibaren 14 gün içerisinde sistemde bulunan ibraname beyanını imzalaması halinde prim ve ürünler eksiksiz bir şekilde taraflarca iade edilecektir. Bu halde ürünlerde bir eksiklik, zarar, ziyan olması halinde üye zararı giderecek tazminatı ödemekle yükümlüdür. Bu nedenle ürünler Nwork İnternational tarafından tam ve eksiksiz teslim alındıktan 30 gün sonra ödeme gerçekleştirilecektir. Üye ilk 14 gün dışında istediği zaman istifa edebilir. Bu halde prim ya da ürün iadesi olmayacaktır. Yalnız üyenin Nwork İnternational’ın ticari sırlarını saklama yükümlülükleri devam edecektir. Saklama yükümlülüğüne aykırı davranılması halinde tazminat ödeme yükümlülüğü olduğunu kabul ve beyan eder.

7.3 Feshin Yürürlüğe Girmesi

Bu Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde, Nwork International Üye karşısında herhangi bir yükümlülüğe sahip olmayacaktır. Nwork International Üyenin bu sözleşme ile ilgili mevcut veya ileride elde edeceği karın, komisyonların, beklenen siparişlerin, harcamaların, yatırımların veya taahhütlerin kaybından veya başkaca bir nedenden kaynaklanan tazminattan sorumlu değildir.

7.4 Malzemelerin İadesi

Nwork International tarafından Üyeye sağlanan tüm ticari markalar, ticari unvanlar, patentler, telif hakları, tasarımlar, çizimler, formüller veya diğer veri, fotoğraf, numune, yazılı malzeme ve satışa yardıma unsurlar Nwork International'ın mülkiyeti altında kalacaktır. Üye, Sözleşmenin sona ermesini izleyen 7 gün içerisinde elinde bulunan tüm kalemleri Nwork International tarafından belirtilen şekilde ve masrafları Üye tarafından karşılanmak üzere sevkiyata hazırlayacaktır. Üye kendisine verilen gizli bilgiler veya malzemelerin kopyasını yapmayacak veya bulundurmayacaktır. Üye, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren Nwork International'ın tüm ticari markaları ve ünvanlarının kullanımını durduracaktır.

8. PRİM ÖDEMELERİ

Üyelere prim ödemeleri sisteme bildirmiş oldukları kendi adlarına olan banka hesaplarına yapılacaktır. Bunun tek istisnası talep ve ispatı halinde ödemenin üyenin anne, baba, kardeş, eş ve çocuğa yapılabilecek olmasıdır.

9. MÜCBİR SEBEPLER

Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Nwork International'ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Hukukun mücbir sebep olarak saymış olduğu durumlar sebebi ile Nwork International sözleşmenin 4. Maddesinde belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle Nwork International sorumlu olmamakla beraber, bundan dolayı Üyeler, müşteriler ve sair üçüncü kişilerin Nwork International'dan herhangi bir nam altında tazminat talep etme hakkı söz konusu değildir.

10. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.